Schüler

Insgesamt sind momentan 147 Schüler und Schülerinnen an der GS Am Forstersberg.
Die Schüler/innen teilen sich in 8 jahrgangsgemischte Klassen auf.

 

 Klasse 1/ 2 a

 16 Schüler/innen

 Klasse 1/ 2 b

 19 Schüler/innen

 Klasse 1/ 2 c

 17 Schüler/innen

 Klasse 1/ 2 d

 17 Schüler/innen

 Klasse 3/ 4 a

 20 Schüler/innen

 Klasse 3/ 4 b

 19 Schüler/innen

 Klasse 3/ 4 c

 19 Schüler/innen

 Klasse 3/ 4 d

 20 Schüler/innen